VII КОНКУРС ЗА ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ НА ХОРА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ "НЕОТКРИТИ КРАСИВИ НАДЕЖДИ"
дата: 2013-10-28 19:57:50

ПРОГРАМА:  Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен в дните от 29.10- 31.10. 2013г. в голямата зала на Младежки дом гр. Шумен
Организатор: Сдружение „Сияйна Зора”
 
ПРОГРАМА:
КОНКУРС ЗА ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ НА ХОРА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ „Н Е О Т К Р И Т И, К Р А С И В И Н А Д Е Ж Д И!” - Шумен 2010г.

Месец декември , гр. Шумен
 
Домакин : Община Шумен

Организатор: Сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”
 

Конкурсът “Неоткрити, красиви Надежди!” е уникален по рода си конкурс, който се провежда всяка година единствено в град Шумен. Целта му е да създаде възможност за пълноценна творческа изява на хората с ментални увреждания и чрез силата на изкуството да помогне за приобщаването им към нашето общество. Освен ролята на своеобразен мост към хората със специфични потебности, конкурсът е и място за срещи и обмен на опит между работещите в сферата на социалните услуги специалисти. Идеята е да се стимулират допълнително техните усилия за по-нататъшна работа в посока развиване на възможностите и талантите на потребителите ползващи социалната услуга. В тази връзка Конкурсът “Неоткрити, красиви Надежди!” се явява и шанс за специализираните заведения да представят своята дейност и успехи през годината, постигнати в резултат на усилена работа от страна на трудотерапевти, социалните работници, психолози, рехабилитатори и др. 


ИСТОРИЯ:

За първи път Конкурсът “Неоткрити, красиви Надежди!” се провежда през 2007г., като част от честванията по повод 3 декември  - Международния ден на хората с увреждания. Първоначално в него се включват участници от три дома за възрастни хора с умствена изостаналост от Североизточна България.  Постепенно тази културна проява се разраства и през 2010г. става поле за изява на още специализирани социални и учебни заведения  - дневни центрове за хора с увреждания, защитени жилища и помощни училища.

БЪДЕЩЕ:

Съществуването на този конкурс е показател за настъпваща промяна в обществената нагласа по отношение на хората с интелектуални затруднения. Той е проява на желанието за изграждане на едно съвременно хуманно общество, в което трайно са залегнали основни европейски ценности, като толерантността, зачитането на човешкото достойнство и правото на пълноценен живот на всеки един човек.
Ето защо е особено важно традицията в провеждането на този уникален конкурс да продължи, а с нея и тенденцията към разширяване. Това е шанс за  повече хора с увреждания да участват по-активно в обществения живот, да имат повече приятели, преживявания и възможности за изяви, които на този етап са ограничени.
 
ФИНАНСИРАНЕ:

Организирането на конкурса “Неоткрити, красиви Надежди!” е гражданска инициатива, която за трета поредна година се финансира от дарения на фирми и благотворителни прояви на сдружение „СИЯЙНА ЗОРА”.

Опита показва, че вкючването на хора извън системата на социалните грижи в подготовката и провеждането на подобни инициативи повишава желанието за опознаване на реалните възможностти на хората с ментални увреждания и допринася за промяната на личната, а в известен смисъл и на обществената нагласа по отношение на тях.